Екопрофесионал е специализирана фирма извършваща Дезинфекция, Дезинсекция и Дератизация.
Дейността на фирмата се базира на Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации Издадена от Министъра на здравеопазването и Министъра на земеделието и храните, брой: 7, от дата 19.01.2018 г. 


С тази Наредба се уреждат условията и редът за извършване на ДДД дейности в:
1. Обекти с обществено предназначение съгласно алинея 1, т.9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.
2. Административни сгради и прилежащите им площи.
3. Жилищни сгради.
4. Паркове, зелени площи и други места за отдих.
5. Производствени и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи.
6. Елементи от инфраструктурата на населените места - канализационна мрежа за отпадни води, колекторни шахти към телекомуникационните съоръжения и електроснабдяване.


Услугите се извършват професионално и коректно от висококвалифицирани специалисти с ръководител - Красимир Ангелов, притежаващ Удостоверение за правоспособност за извършване на ДДД дейности Номер 2-5/28.04.2014 г. Интегриран контрол (IPM - Integrated Pest Management).
Целта е да се ограничи използването на биоциди и да се използват методи и средства за контрол на вредителите щадящи околната среда и здравето на хората. Максимум превенция - минимум интервенция!


Фирма Екопрофесионал активно се включи с пълния си ресурс от хора и техника в овладяването на пандемията от коронавирус COVID-19.